Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

אגרות הראיה חלק ה

   Publisher: מוסד הרב קוק

אגרות הראי"ה חלק ה' , הרב אברהם הכהן קוק

הספר אגרות הראי"ה חלק ד' של הראי"ה קוק הינו קיבוץ מכתבים ואגרות הלכתיות, ציבוריות, הגותיות, ואישיות. מהווה המשך לסט אגרות הראי"ה 4 כר'


מתוך ההקדמה לספר אגרות הראי"ה חלק חמישי:
בחסדי ה' כי לא תמו זוכים אנו להגיש כרך נוסף מרגרותיו של מרן הרב אבהרהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. מלאכת הקודש של איסוף האגרות, עריכתן והבאתן לדפוס המבררת מקחו של צדיק, נעשתה בחרדת קודש ובאחריות מרובה ובתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. 

כשמונים שנים אחרי פטירת מרן הרב זצ"ל בשנת תש"ג , יצא לאור בעריכה חדשה כרך א' של אגרות, ונקרא בשם "אגרות הראי"ה" ובו אגרות מהשנים תרמ"ח -תר"ע. בשנת תש"ו יצא כרך ב' של האגרות ובו אגרות מהשנים תרע"א – תרע"ה. בשנת תשב"ה יצא החלק השלישי של אגרות הראי"ה בהוצאת מוסד הרב קוק. לאחר פטירת רבינו הרצי"ה זצ"ל נטל על שכמו הרב יעקוב הלוי פילבר שליט"א את מלאכת הקודש של עריכת כרך ד' של האגרות, ובו אגרות מהשנים תר"פ-תרפ"ה. ספר זה יצא בשנת תשד"מ בהוצאת מכון הרצי"ה .

איסוף האגרות וליקוטן - בסיסו של ספרנו הוא אגרות (לרוב העתקיהם של טיוטות) שנמצאו בבית רבינו, הרב צבי יהודה זצ"ל . ומשם הגיעו למכון הרצי"ה ויצאו ע"י הרב פילבר במהדורה הקודמת. אגרות ד . לאחר שהיה בידינו חומר זה ,פנינו לארכיונים שונים , בראש ובראשונה למרכז התיעודי של "בית הרב ".


Tell Your Friends About 'אגרות הראיה חלק ה'

אגרות הראיה חלק ה
Click on image to enlarge

אגרות הראיה חלק ה

Add To Cart Price: 69 ₪

Customers who purchased the book "אגרות הראיה חלק ה", were also interested in the following:

New
מציאות קטן

מציאות קטן

Add To Cart Price: 68 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout