Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

צמח צבי - אגרות

הספר צמח צבי - אגרות, הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, כריכה קשה. חלופי אגרות בין הרב צבי יהודה לסופר חיים נחמן ביאליק ולסופר אז"ר. ספר זה יצא במספר מהדורות.

אודות הספר צמח צבי - אגרות

הרב צבי יהודה קוק (תרנ"א-תשמ"א) הוא בנו של הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל, שהיה הרב הראשי הראשון לארץ ישראל וידוע כהוגה דעות מקורי.
לרב אברהם יצחק קוק זצ"ל היה קשר מתמשך עם סופרים ואנשי רוח בני דורו. ככוח האב כן כוח הבן.
המכתבים שנשלחו לחיים נחמן ביאליק ולזקן הסופרים אז"ר (אלככסנדר זיסקינד רבינוביץ') מעידים על קשר אישי ומפגשים בין הרב צבי יהודה קוק זצ"ל לסופרי דורו ועל הכבוד הדדי שרכשו זה לזה.
המכתבים לוקטו ונערכו בספר אחד.

אודות הרב צבי יהודה קוק - בעל המכתבים בספר צמח צבי

הרב צבי יהודה הכהן קוק (הרצי"ה) היה ראש ישיבת מרכז הרב וממנהיגי הציונות הדתית, בנו, ממשיך דרכו ועורך כתביו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. ממובילי ההתיישבות ביש"ע והמאבק נגד פינוי ישובים והחזרת שטחים.

נולד בעיירה זוימל שבליטא בליל הסדר, ט"ו בניסן תרנ"א, לאביו הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רב העיירה, ולאמו רייזא רבקה, בתו של הרב צבי יהודה רבינוביץ' תאומים, רבה של ראגאלי, ונקרא על שמו. בשנת תרנ"ו עברה המשפחה לבויסק, שם נתמנה אביו לרב. בכ"ח באייר תרס"ד עלה לארץ ישראל, והתיישב ביפו, שם החל אביו לכהן כרב. 

לאחר פטירת אביו בג' באלול תרצ"ה, התמסר לעריכת כתביו (עבודה שהחל עוד קודם לכן). את מקומו של אביו בראשות הישיבה המרכזית העולמית המשיך הרב חרל"פ, עד לפטירתו בשנת תשי"ב, אז התמנה הרצי"ה לראש הישיבה, על פי הוראת אביו. בהנהגתו התרחבה הישיבה ומשכה אליה צעירים רבים והוא החל לתפוס את מקומו  כמנהיג הציבור הדתי לאומי, ורבים, גם שאינם שומרי מצוות שיחרו לפתחו להתייעצות, לשיחה, לבקשה, ללימוד וכד'.

הרב צבי יהודה היה מיודד עם המשורר חיים נחמן ביאליק (שלמד עם אביו הראי"ה בישיבת וולוז'ין) ונתן לו את הספר אורות התשובה. ביאליק סיפר שהספר היה לו כמקוה טהרה. התנהלה בניהם תכתובת ארוכה אשר יצאה לאור בספרנו זה צמח צבי.

Tell Your Friends About 'צמח צבי - אגרות'

Customers who purchased the book "צמח צבי - אגרות", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout