Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

סוד העברי חלק א'

   Publisher: ספרית חוה בית-אל

הספר סוד העברי  - יסוד האמונה לאור פסקי תורה, מאת הרב ליאון אשכנזי (מניטו). חלק א': שיעורים בעל-פה בפרשת בראשית. מבוא מאת הרב שלמה אבינר. תרגמה: גבריאלה בן שמואל. ערך וכתב הערות: ישראל פיבקו. 222 עמ' בכריכה קשה.

תוכן הספר סוד העברי

הספר הראשון בסדרץ "סוד העברי" שלאורכה עוקב הרב אשכנזי אחר תולדות האנושות בספר בראשית מזווית ראייה מוסרית חינוכית, תוך העברה להוויתנו בדור הנוכחי. שאלות קיומיות נוקבות של בחירה מול גורל, העם הנבחר מול מקום העמים, תכלית היסטורית וייעודית, מוצגות לעיני הקורה באומץ לב אינטלקטואלי, בראייה חדשנית ובאהבת האדם, ובאות על פתרונן בדרך מקורית שכולה חידושים מרעננים כפי שניסח זאת הרב אשכנזי עצמו: 'האמת נבחנת בפשטות שלה'.

מחבר הספר סוד העברי

הרב יהודא ליאון אשכנזי ; נודע בכינויו מָנִיטוּ (Manitouהיה רב, מחנךהוגה דעות ומנהיג רוחני ביהדות צרפת. כתגובה לתהליכים שעברו על יהודי צרפת בדור השואה והתקומה, עמד הרב אשכנזי לגשר בין היהודים המרוחקים ממסורת היהדות למורשתם על ידי חיבור בין המסורת היהודית והמחשבה המערבית ובחינת קו התפר ביניהם. בפילוסופיה ראה אמצעי להכרת התורה, ושאף להבהיר באמצעותה את מושגי היסוד של היהדות שהבנתם התעמעמה במשך הדורות, ובכך לאפשר הבנה מעמיקה של מסורת ישראל. כיוון שהיה תלמיד חכם המושרש במקורות היהודיים, ועם זאת בעל ידע נרחב בעולם המחשבה המערבית, היה באפשרותו לשלב מקורות רבים, שונים ואף מנוגדים וליצור דרך חשיבה המתארת ומסבירה תופעות קיומיות. בשיטתו המשיך את הרמח"ל, המהר"ל, השל"ה הקדוש, הרב אליהו בן אמוזג, ומאוחר יותר הרב אברהם יצחק הכהן קוק והרב יהודה אשלג בעל הסולם, ובתוך כך יצר את תפיסתו העצמאית והמקורית, בה שאף להראות את חשיבותה של המסורת היהודית וממדיה, כפי שהיא משתלבת בתרבות העולמית.

תורתו הציעה זווית רעננה להבנת התורה, להבנת ההיסטוריה הלאומית והעולמית, ולהבנת המשכיות היהדות באמצעות חקירת תהליכי ההתחדשות מאברהם העברי, המשך בעם ישראל, דרך הזהות היהודית באלפיים שנות גלות, וכלה בזהות הישראלית. הרב אשכנזי הדגיש את חשיבות המעבר בימינו מיהודיות גלותית לישראליות לאומית, דרך "העבריות", בדומה לתרבות העברית שביקשה הציונות לחדש.‏

הרב אשכנזי עודד את העלייה מצרפת והשפיע על היהדות שם בתפקידיו החינוכיים והרוחניים. בין תלמידיו הבולטים: הרב שלמה אבינר, הרב יהושע צוקרמן, הרב ד"ר אליהו רחמים זייני, הרב אורי שרקי, פרופ' ג'ורג' מנדלבאום, הרבדוד בן-עזרא, הרב יוסף אטון ופרופ' רות רייכלברג.

במשך שנים הגותו של הרב אשכנזי נותרה עלומה לציבור דובר העברית כיוון שנמסרה בצרפתית. לאחר פטירתו החלו תלמידיו ומכון מניטו‏לערוך ולפרסם ספרים מהגותו בעברית. כמה מתלמידיו הקימו מסגרות של לימודי תורה על שמו כגון: בית המדרש הבינתחומי "חמדת יהודה" בבקעת הירדן, ומוסדות "נוצר חסד ליהודה" בירושלים.

בסדרת סוד העברי (יסודות האמונה לאור פסוקי התורה) עד עתה יצאו שני כרכים מתוך חמישה מתוכננים, מאת ספרית חוה, בית אל, תשס"ה-תשס"ט.

 

Tell Your Friends About 'סוד העברי חלק א''

סוד העברי חלק א'
Click on image to enlarge

סוד העברי חלק א'

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "סוד העברי חלק א'", were also interested in the following:

שחר אבקשך

שחר אבקשך

Add To Cart Price: 49 ₪
תפילת עמך חלק ב'

תפילת עמך חלק ב'

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout