Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מעשי אבות - כיס

הספר מעשי אבות - ביאור קולח למסכת אבות ותיאור קורות חייהם ופועלם של התנאים המופיעים במסכת, בפורמט כיס בכריכה רכה. 

חיבה גדולה ויתרה גילו למסכת אבות גדולי התורה בכל הדורות ועטרוה במאות פירושים. מעשי אבות מציג בפני הקורא ביאור על דרך הפשט למסכת זו ומתאר בהרחבה את תולדות חייהם ופועלם של התנאים המופיעים בה- דבר המאפשר לקורא לפגוש ולהכיר את עולמם של תנאים קדושים אלו. כל זאת נכתב בסגנון צח ובשפה עממית השווה לכל נפש. לספר מעשי אבות מצורפת מפה צבעונית של קברי התנאים המופעים בו. 

מסכת אבות בניגוד לשאר מסכתות המשנה ריקה מדינים והלכות ומלאה במאמרי מוסר, מידות טובות ודרך ארץ שנמסרו על ידי גדולי החכמים בישראל במשך תקופה של כחמש מאות שנה- מימי שמעון הצדיק ועד אחרי חתימת המשנה.

רקע למסכת אבות

מן המפורסמות הוא ש"דרך ארץ קדמה לתורה". רעיון זה מלמדנו שהתנהגות נאותה, כבוד לכל אדם באשר הוא אדם ומוסריות בסיסית הם תנאים הכרחיים לקבלת התורה. הם המסד שעליו ניתן לבנות קומות נוספות של שאר רוח, ולמעשה הם אינם רק תנאים מקדימים לקבלת התורה, אלא הם התורה עצמה, שכל עניינה לצרוף ולזקק את האדם ואת החברה.

ברוח זו כתובה מסכת אבות, אוסף דברי המוסר והחוכמה היהודי המפורסם ביותר. במסכת אבות ניתן למצוא את שורשיו של כל רעיון מוסרי המובא בכתביה השונים של המסורת היהודית. לפיכך עיון במסכת זו דומה ללימוד יסודות המחשבה המוסרית היהודית לדורותיה, לימוד שלא נס לחו גם לאחר אלפי שנים.

 

Tell Your Friends About 'מעשי אבות - כיס'

מעשי אבות - כיס
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מעשי אבות - כיס תמונה שניה- הספר מעשי אבות - כיס

מעשי אבות - כיס

Add To Cart Price: 29 ₪

Customers who purchased the book "מעשי אבות - כיס", were also interested in the following:

אבות לדור חלק ג

אבות לדור חלק ג

Add To Cart Price: 58 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout