Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ביאורי הרצי"ה לפרקי אבות

   Publisher: מכון הרצי"ה

הספר ביאורי הרצי"ה לפרקי אבות מאת הרב צבי יהודה הכהן קוק - ביאורים והערות מכתב יד קודשו, מספריו ומרשימות תלמידיו. 
עורך: הרב זאב נוימן. 442 עמודים בכריכה קשה.

מכון הרצי"ה המו"ל את ביאורי הרצי"ה לפרקי אבות

בגילה וברעדה הננו מגישים ספר זה מתורת רבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, על מסכת אבות עליה אמרו חז"ל: האי מאן דבעי למהווה חסידה, לקיים מילי דאבות. הספרים בהם למד רבנו הרצי"ה מלאים בביאוריו ובהערותיו, אותם רשם תוך כדי לימודו, בשולי הגליון. בביאורים שונים, קושיות ותירוצים, הקבלה או הנגדה בין מקורות השונים, הפניות למקומות, ציוני מקורות ועוד. ראשית עבודת העריכת הספר היתה על ביאורי רבנו על מסכת אבות ועל מפרשיה, על אבות דרבי נתן ועל שמונה פרקים לרמב"ם, עריכתה וההבהרת במקומות הנדרשים. 

 

Tell Your Friends About 'ביאורי הרצי"ה לפרקי אבות'

ביאורי הרצי"ה לפרקי אבות
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ביאורי הרצי"ה לפרקי אבות תמונה שניה- הספר ביאורי הרצי"ה לפרקי אבות

ביאורי הרצי"ה לפרקי אבות

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "ביאורי הרצי"ה לפרקי אבות", were also interested in the following:

מעשי אבות - גדול

מעשי אבות - גדול

Add To Cart Price: 52 ₪
אבות לדור חלק א

אבות לדור חלק א

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout