Pirkei Avot - Masechet Avot

Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מסכת אבות (הידועה גם בשם פרקי אבות) בניגוד לשאר מסכתות המשנה ריקה מדינים והלכות ומלאה במאמרי מוסר, מידות טובות ודרך ארץ שנמסרו על ידי גדולי החכמים בישראל במשך תקופה של כחמש מאות שנה- מימי שמעון הצדיק ועד אחרי חתימת המשנה. חיבה גדולה ויתרה גילו למסכת אבות גדולי התורה בכל הדורות ועטרוה במאות פירושים. מסכת פרקי אבות בנויה ממאמרים קצרים של חכמי המשנה, התנאים. נוהגות קהילות ישראל ללמוד את פרקי אבות כל הזמן, ובין פסח לעצרת בפרט, זאת מכיון שבשביל שעם ישראל יוכל לקבל את התורה, עליו להתכונן ולהתעדן במידותיו, בחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. לכן הדרך הכי טובה לכך על להסתכל על אבותנו, פרקי אבות, וללמוד את דרכיהם.החיבור אבות דרבי נתן מושתת בעיקרו על פרקי אבות, ומהווה הרחבה שלו. 

מסכת אבות קהתי

מסכת אבות קהתי

Add To Cart Price: 36 ₪
מעשי אבות - כיס

מעשי אבות - כיס

Add To Cart Price: 29 ₪
מעשי אבות - גדול

מעשי אבות - גדול

Add To Cart Price: 52 ₪
אבות לדור חלק ג

אבות לדור חלק ג

Add To Cart Price: 58 ₪
אבות לדור חלק ב

אבות לדור חלק ב

Add To Cart Price: 83 ₪
אבות לדור חלק א

אבות לדור חלק א

Add To Cart Price: 59 ₪
New
שמע בני ב

שמע בני ב

Add To Cart Price: 55 ₪
שמע בני א

שמע בני א

Add To Cart Price: 55 ₪
מסכת אבות

מסכת אבות

Add To Cart Price: 59 ₪
מסכת אבות א

מסכת אבות א

Add To Cart Price: 59 ₪
 מסכת אבות

מסכת אבות

Add To Cart Price: 165 ₪
דרכי אבות - 6 כרכים

דרכי אבות - 6 כרכים

Add To Cart Price: 259 ₪
שפת אמת פרקי אבות

שפת אמת פרקי אבות

Add To Cart Price: 54 ₪
ענף עץ אבות

ענף עץ אבות

Add To Cart Price: 35 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout