Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

שיעורים בנושא מידות חלק א

21 שיעורים בנושא מידות חלק א מאת הרב דוד גיאמי שליט"א

דיסק מספר 2 - מידות חלק א

 1.        שיעור בונוס! תשובה מאהבה לעומת תשובה מיראה!
 2.       הקדמה לעבודת המידות - שערי קדושה א ,ב – אבן שלמה א, א ; א,יב, הלכות תשובה לרמב"ם ז,ג
 3.       הקדמה לעבודת המידותשערי קדושה א ,ב
 4.       הקדמה לעבודת המידות – עין אי"ה ברכות א' עמ 105
 5.       הקדמה לעבודת המידות – תפארת ישראל פרק כד, הקדמה לנפש החיים, הקדמת הנצי"ב  לברשאית, הסכמת הנצי"ב לאהבת חסד
 6.       חסרונות – פנקסי הראי"ה א - עמ' תכז, עמ' רעו, אורות התשובה ה, ה
 7.       חסרונות-פנקסי הראי"ה א –עמ' תנט, קבצים מכתבי יד קדשו ח'ב עמ' קח-קט, עמ' קמט
 8.       חסרונות - אורות הקודש ג  –עמ' רד-רה, עמ' רלג-רלד ,עמ' רלט, פנקסי הראי"ה א, עמ תקו-תקז.
 9.       חסרונות – קבצים מכתבי יד קדשו ב' עמ' קמט, אורות התורה יב, ו-ט
 10.   תיקון דרך התורה - אורות התורה יב, ו-ט
 11.   זיכוך המידות ולא דחיקתם - הקדמה
 12.   זיכוך המידות ולא דחיקתם – הנעלבים ואינם עולבים – עין אי"ה ברכות ב'  עמ 230
 13.   עייפות עין איה שבת ב' עמ 171,  אגרות הראי"ה ב עמ' רסא, שמונה קבצים ח'ב, עמ' קל
 14.   עייפות  - רמב"ם הלכות דעות פ"ד , הלכה א,יד-טו,כ, שמונה קבצים ח'ב, עמ' קל
 15.   גבורה מוסר אביך ג,א , אורות התשובה פרק יד', כ
 16.   גבורה מוסר אביך ג,א , עולת ראי"ה ח'א עמ' עה, קבצים מכתבי יד קדשו ח'ב עמ קי'
 17.   גבורה – תקון מידות הנפש לר"ש אבן גבירול: מידת המורך, עין אי"ה ברכות ב' עמ 325
 18.   גבורה עין אי"ה ברכות ב', עמ 325, עמ' 338, עמ'343
 19.   חסד – עין אי"ה שבת ב' עמ 251
 20.   חסד – עין אי"ה שבת ב' עמ 251, אורות הקודש ג עמ' קמז
 21.   חסד  -עולת ראי"ה הגדה של פסח כל דכפין, עין אי"ה שבת ב' עמ 110
 22.   חסד – עין אי"ה ברכות א' עמ 66, אורות הקודש ח'ג עמ שיג-שטז
 23.   שיעור בונוס! האם העובדה שאפשר לחזור בתשובה מזיקה או מועילה?

מאחר ומחיר המשלוח גבוה לבד, מומלץ לקנות את מוצר זה בנוסף עם ספר או דיסק נוסף

 

Tell Your Friends About 'שיעורים בנושא מידות חלק א'

שיעורים בנושא מידות חלק א
Click on image to enlarge

שיעורים בנושא מידות חלק א

Add To Cart Price: 10 ₪

Customers who purchased the book "שיעורים בנושא מידות חלק א", were also interested in the following:

New
עת לעשות

עת לעשות

Add To Cart Price: 55 ₪
יתגבר כארי

יתגבר כארי

Add To Cart Price: 45 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout