Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ספר מעיין גנים

ספר מעיין גנים - הרב נפתלי הירץ וייזל זצ"ל

מטרת הספר לברר את המונחים:

חכמה בינה ,שכל, דעת , פקחות , ערמה , תחבולה , מזימה , עצה , מחשבה, תושיה וכיוצא בהם,  התחיל בזה בספרנו " בית חכמה " רשימה זו מוזכרת ב" גן נעול" .  המשך ביאורו כנראה היה בספר " מעיין גנים " אשר רק שריד מועט ממנו נותר בידנו ומגש כאן [ וחלק מועט מאוד מזה יש " בגן נעול " חלק שלישי ].

בשיטתו מניח הרב עקרונות פירוש לכלל מילה , אחד הספרים הבסיסיים ביותר , אליו הוא מפנה פעמים רבות , הוא מעיין גנים

Tell Your Friends About 'ספר מעיין גנים'

ספר מעיין גנים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ספר מעיין גנים תמונה שניה- הספר ספר מעיין גנים

ספר מעיין גנים

Add To Cart Price: 68 ₪

Customers who purchased the book "ספר מעיין גנים", were also interested in the following:

בגן האמונה העולמי

בגן האמונה העולמי

Add To Cart Price: 49 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout