Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

נפש החיים - שער א - עם ביאורים והרחבות

ספר נפש החיים - עם הרחבות וביאורים

שער א' - על מהות האדם 

ספר נפש החיים עוסק בגדלות האל, גדלות התורה, גדלות התפילה וגדלות האדם. ספר היסוד של היהדות הליטאית, מכונה גם "שולחן ערוך בהשקפה". 

 

אודות ספר נפש החיים

נפש החיים הוא ספרו החצי-קבלי של הרב חיים מוולוז'ין שהיה גדול תלמידיו של הגאון מווילנא, אב"ד העיר וולוז'ין ומייסד ישיבת וולוז'ין, ותוכנו נסב על גדלות האדם, גדלות האל, גדלות התפילה וגדלות התורה. הספר הוא ביטוי חשוב של התפישה הליטאית-מתנגדית והרב מבריסק כינהו "שלחן ערוך בהשקפה".

מטרת ספר נפש החיים

מטרת הספר להסביר את הסוגיות החשובות ביהדות ועבודת השם, והוא נכתב גם כביקורת ואלטרנטיבה לרעיונותיה המחודשים של תנועת החסידות מיסודו של רבי ישראל בעל שם טוב. רבי חיים מוולוז'ין מבקר בחריפות את הרעיונות החסידיים, כמו עליונות הדבקות הרגשית ויראת השמים על-פני לימוד התורה, הזלזול במי שלומד תורה שלא במעלה העליונה של לשמה, וההקפדה על קיום פרטי המצוות. הספר מתבסס על ספר הזוהר, עץ חיים, וספרי קבלהנוספים, ובפרט על תורת רבו הגדול הגאון מווילנא.

הספר נפש החיים מתחלק לארבעה שערים:

שער א' - מהות האדם (22 פרקים)

שער ב' - מהות התפילה (18 פרקים)

שער ג' - על האלוהות (14 פרקים)

שער ד' - על חשיבות לימוד התורה (34 פרקים)

Tell Your Friends About 'נפש החיים - שער א - עם ביאורים והרחבות'

נפש החיים - שער א - עם ביאורים והרחבות
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר נפש החיים - שער א - עם ביאורים והרחבות תמונה שניה- הספר נפש החיים - שער א - עם ביאורים והרחבות

נפש החיים - שער א - עם ביאורים והרחבות

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "נפש החיים - שער א - עם ביאורים והרחבות", were also interested in the following:

New
יערב שיחי

יערב שיחי

Add To Cart Price: 70 ₪
New
בית אלקים

בית אלקים

Add To Cart Price: 89 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout