Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

יסוד ושורש העבודה - מנוקד

יסוד ושורש העבודה - מנוקד

מהדורה חדשה ומנוקדת!

 

הספר יסוד ושורש העבודה - מתוק מדבש - ספר מוסר קבלי, מדריך בנושאי תפילה, תורה ומצוות, עם פירוש "מתוק מדבש"

יסוד ושורש העבודה, הוא ספר מוסר קבלי שנכתב על ידי הרב אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא, המדריך את האדם בהתנהגותו היומיומית, בתפילתו, ובמצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו.

ספר זה מספק הדרכה נפשית צמודה למעיין בו, את הדרך הנכונה בה יש לעבוד את ה'. מביא את עיקרי המידות עליהן צריך האדם לעבוד, והן: היראה, האהבה לה', התשובה, ההקפדה על קדושה וטהרה והענווה, ומרבה לעורר על גודל ההכנה טרם כל מצוה, על ההתלהבות בעת התפילה, וכיצד עליו לחוש שעה שהוא מתפלל. כמו כן מבאר כוונות הפסוקים בכל התפילה ובכוונות שיש לכוון בהן ובהטעמות הנכונות שיש להקפיד עליהן ושלא להבליע את האותיות בתפילה.

Tell Your Friends About 'יסוד ושורש העבודה - מנוקד'

יסוד ושורש העבודה - מנוקד
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר יסוד ושורש העבודה - מנוקד תמונה שניה- הספר יסוד ושורש העבודה - מנוקד

יסוד ושורש העבודה - מנוקד

Add To Cart Price: 55 ₪

Customers who purchased the book "יסוד ושורש העבודה - מנוקד", were also interested in the following:

משגב לעתות בצרה

משגב לעתות בצרה

Add To Cart Price: 59 ₪
בדוק ומנוסה

בדוק ומנוסה

Add To Cart Price: 65 ₪
האדם ועולמו

האדם ועולמו

Add To Cart Price: 89 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout