Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - 3 כרכים

3 הכרכים על תורה ותפילה, מועדים ותשובה, מידות והשקפה מתוך סט ספרי ברכת אברהם כולל מאמרים והדרכות של דברי חיזוק והתעוררות ובירור עניני חובת האדם בעולמו, הכולל 5 כרכים סה"כ: 3 כרכים אלו ו-2 כרכים על פרשות השבוע (חלק א'- בראשית, שמות, ויקרא; חלק ב'- במדבר, דברים וענינים שונים). מאת הרב אברהם ארלנגר ר"ם בישיבת קול תורה בירושלים ת"ו.

"הדברים האלה הם בירורים של סוגיות בעניני תורה ועבודה על פי מה שלימדוני רבותי.." (מתוך הקדמת הספר ברכת אברהם - מאמרים והדרכות)

אודות מחבר ספרי ברכת אברהם

נולד בשווייץ לרב שמשון רפאל ארלנגר, בנו של אברהם ארלנגר מראשי היהדות האורתודוקסית בשווייץ. אחיו הוא המקובל הרב חיים אריה ארלנגר. נשוי למרים בת הרב חיים יוסף יעקובוביץ, שהיה ר"מ בישיבת פרנקפורט, ועם עלייתו ארצה בשנת תרצ"ד שימש כר"מ בישיבת קול תורה. היה מתלמידיו הראשונים של רבי יוסף דב סולובייצ'יק (ירושלים), וקיבל גם מאביו הרב יצחק זאב סולובייצ'יק.

כיהן בעקבות חמיו כאחד מראשי ישיבת קול תורה, ופרש בהגיעו לגיל שבעים, על מנת ללמוד מסכתות שאינן נלמדות בישיבות, ואף הוציא ספרים על מסכת שבת. מחבר סדרת הספרים הפופולרית ברכת אברהם על מסכתות רבות ממסכתות הש"ס, וכן חיבר ספר מאור השער על שערי תשובה לרבינו יונה, וספר מאור המסילה על מסילת ישרים.

 

Tell Your Friends About 'ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - 3 כרכים'

ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - 3 כרכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - 3 כרכים תמונה שניה- הספר ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - 3 כרכים

ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - 3 כרכים

Add To Cart Price: 119 ₪

Customers who purchased the book "ברכת אברהם - מאמרים והדרכות - 3 כרכים", were also interested in the following:

אגרת הרמב"ן

אגרת הרמב"ן

Add To Cart Price: 48 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout