Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

נתיבות עולם - המהר"ל


הספר נתיבות עולם - המהר"ל מפרג

אודות הספר נתיבות עולם

נתיבות עולם הינו ספר מוסר, ובו "נתיבות יושר ודרכי המדות המשובחות, אשר נמצאו בדברי חז״ל". שמו של הספר נגזר, כנראה, מהפסוק (ירמיה ו, ט"ז) "ושאלו לנתיבות עולם איזה דרך הטוב ילכו בה ומצאו מרגוע לנפשכם". הספר נתיבות עולם עוסק בעיקר במוסר, מידות והנהגות נכונות, ומטרתו להוות איגוד וליקוט של הוראות ודרכי חז"ל בעניינים אלו. אף שהמחבר מגדיר את ספרו כאינדקס לענייני מוסר, הספר לא נכתב כפירוש למאמרי חז"ל אלא כמסות ומאמרים בלשון המחבר, והוא כולל 33 "נתיבות". בספר נתיבות עולם מחלק המהר"ל את תכונות הנפש ל-32, ומגדיר את מהותן והשוני ביניהן. לכל חלק מוקדש נתיב, ובו הסבר והדרכה לתיקון "מידה" זו על פי דברי חז"ל. הפרק הראשון בספר נתיבות עולם מוקדש לביאור מהות ומעלת התורה ולימודה, כהקדמה לעיסוק בתיקון המידות שבנפש, "כי אם אין תורה אין דרך ארץ" (מתוך ההקדמה).

 

הנתיבים בספר נתיבות עולם

1. נתיב התורה 2. נתיב העבודה 3. נתיב גמילות חסדים 4. נתיב הצדקה 5. נתיב הדין 6. נתיב האמת 7. נתיב האמונה 8. נתיב השלום 9. נתיב הענוה 10. נתיב יראת השם 11. נתיב אהבת השם 12. נתיב אהבת ריע 13. נתיב הלשון 14. נתיב השתיקה 15. נתיב הצניעות 16. נתיב הפרישות 17. נתיב כח היצר 18. נתיב הצדק 19. נתיב התשובה 20. נתיב היסורין 21. נתיב הזריזות 22. נתיב התוכחה 23. נתיב הבושה 24. נתיב התמימות 25. נתיב לב טוב 26. נתיב עין טוב 27. נתיב הליצנות 28. נתיב העושר 29. נתיב הביטחון 30. נתיב הכעס 31. נתיב הנדיבות 32. נתיב שם טוב 33. נתיב דרך ארץ

חלק זה של נתיבות עולם כולל את - נתיב התורה, נתיב העבודה, נתיב גמילות חסדים, נתיב הצדקה, נתיב האמונה, נתיב האמת, נתיב השלום, נתיב הדין.

Tell Your Friends About 'נתיבות עולם - המהר"ל'

נתיבות עולם - המהר"ל
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר נתיבות עולם - המהר"ל

נתיבות עולם - המהר"ל

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "נתיבות עולם - המהר"ל", were also interested in the following:

גבורות ה' - 2 כרכים

גבורות ה' - 2 כרכים

Add To Cart Price: 98 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout