Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

תפארת ישראל - מהר"ל

הספר תפארת ישראל - על התורה, על תכליתה, על טעמיה ועל ההתגלות האלוקית.

 

אודות הספר תפארת ישראל

תפארת ישראל הוא ספר מחשבה של המהר"ל מפראג. בהקדמת הספר נאמר: "ושם החיבור הזה נקרא תפארת ישראל כי הוא חיבור על התורה שהיא תפארת ישראל כדכתיב, "ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים" וגו' ואמרו "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה".

הספר תפארת ישראל נפתח בהסבר מהות האדם כייצור שכלי שייעודו - לשמור את מצוות התורה. המצוות, על-פי הגותו של המהר"ל, הן לא רק אמות מוסר אנושיות או טבעיות, גם אם חלק מהן יכולות להיחשב כאלה, כגון האיסור לרצוח, אלא חוק בל יעבור שיש לקיים אותו גם אם לא ברור הטעם של מצווה זו או אחרת; לפי המוסבר בספר תפארת ישראל, המצוות, למרות היותן פעולות פיזיות, נועדו להוציא את האדם מן הטבע הפיזי ולקרבו לאלוהים.

בספר תפארת ישראל דוחה המהר"ל את דעתם של הפילוסופים הלא-יהודים שגורסים כי אדם יכול להגיע לכלל הבנת העולם על ידי מחשבה עצמאית וטוען שרק דרך לימוד-התורה וקיום מצוותיה האדם ממלא את ייעודו בחיים, כלומר קיום רצונו של הקב"ה; זוהי הגדרתו למושג ההצלחה. הוא נסמך בספרו על קשת רחבה של ספרי מחשבת ישראל מכל הדורות - התנ"ך ומפרשיו, תלמוד, מדרשים, ספרי הקבלה וכן הראשונים, בייחוד הרמב"ן והרמב"ם. אף על שהרמב"ן נחשב לאחד הרבנים המשפיעים ביותר על המהר"ל, בספר תפארת ישראל המחבר לעתים גם חולק על דעתו, למשל בנושא טעמי המצוות.

 

אודות מחבר הספר תפארת ישראל

רבי יהודה ליווא בן בצלאל המוכר בכינוי המהר"ל (מורנו הגדול רבי ליווא) היה רב, פוסק הלכה, מקובל והוגה דעות דתי יהודי, מגדולי ישראל הבולטים בתחילת העת החדשה.

המהר"ל, שיצר גשר בין הגות ימי הביניים להגות הרנסאנס, נולד כשני עשורים בלבד לאחר גירוש ספרד והגעת קולומבוס לאמריקה, בתקופה שבה פרחה הקבלה בארץ ישראל. שימש כאב בית הדין וראש ישיבה בערים פוזנן שבפולין, וניקלשבורג ופראג שבצ'כיה.

מעבר לבקיאותו הרבה של מהר"ל בתלמוד, בספרות האגדה ובקבלה, היה גם בקי בפילוסופיה וכן באסטרונומיה ובשאר המדעים של תקופתו‏‏‏. כמו כן, היה מנהיג רוחני-פוליטי ובעל מהלכים אצל רודולף השני, קיסר האימפריה הרומית הקדושה.

תורתו השפיעה רבות הן על תנועת החסידות והן על תנועת ההתנגדות, שקמו למעלה ממאה שנים לאחר מותו, ואישיותו המרתקת ורבת האנפין שימשה כר פורה לאגדות כגון זו על הגולם שיצר.

תפארת ישראל הוא אחד מבין ספריו החשובים של המהר"ל המהווים בסיס בלימוד הגות העם היהודי.

Tell Your Friends About 'תפארת ישראל - מהר"ל'

Customers who purchased the book "תפארת ישראל - מהר"ל", were also interested in the following:

נר מצוה + אור חדש

נר מצוה + אור חדש

Add To Cart Price: 49 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout