Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

דעת אלוקים

   Publisher: דעת אלקים

ספר דעת אלוקים

 

והוא כולל שני חלקים:

חלק ראשון - הנקרא "סגנון מראה" והוא תיאור האילן הקדוש ומה שהוכן בו ובענפיו העיקריים, והיינו כללות המראות הנראות לנביאים במרכבה. נערך בסדר נאה ובשפה עפ"י הדרך שגילה רבינו הקדוש האריז"ל ע"י תלמידו הרב הגדול מוהרח"ו זצ"ל.

חלק שני - הנקרא "פתרון המראה" הוא ביאור דרכי הנהגתו ית' שבהם מנהג את עולמו, כי הם עצמם הפתרון של כל המראות הנ"ל שבמרכבה, לוקט מתורתם הנאמנה של רבותינו הקדושים הרמח"ל והגר"א זצ"ל.

נלווה עליו:

ספר דרך חכמה (קיצור) לרבינו הרמח"ל

 

נערך ע"י הרב שלום אולמן זצ"ל הנחשב לאחד מגדולי הוגי תורת הרמח"ל.

 

Tell Your Friends About 'דעת אלוקים'

דעת אלוקים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר דעת אלוקים תמונה שניה- הספר דעת אלוקים

דעת אלוקים

Add To Cart Price: 60 ₪

Customers who purchased the book "דעת אלוקים", were also interested in the following:

אגרות רמח"ל

אגרות רמח"ל

Add To Cart Price: 89 ₪
קל"ח פתחי חכמה

קל"ח פתחי חכמה

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout