Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

נשמת חיים - ר' מנשה בן ישראל

   Publisher: יריד הספרים

  הספר החשוב: נשמת חיים- ר' מנשה בן ישראל המנוקד כולל דרושים יקרים ונשגבים על ענין הנשמה הטהורה והחשובה חצובה מתחת כסא הכבוד, ומכריח השארות על פי התורה החוש והמופת. עם חקירות גדולות ושאלות עצומות מענין הרוחות, ועיבור וגלגול נשמות. הכל בכתב עלי השכיל החכם הגדול הפילוסוף נודע בשערים שמו 'מנשה בן ישראל' דורש טוב לעמו ומרביץ תורה בק"ק אמשטרדם.

במהדורה חדשה ומנוקדת, באותיות מאירות עיניים ובהגהה מעולה.

על מחבר הספר 'נשמת חיים'- ר' מנשה בן ישראל:

הרב מנשה בן ישראל (1604 - י"ד בכסלו ה'תי"ח - 20 בנובמבר 1657), רבדרשן, מייסד הדפוס העברי הראשון באמסטרדם ומדינאי, הזכור בעיקר בשל פעילותו למען יהודי התפוצותכבר בגיל 15 החל לדרוש באופן רשמי בקהילה היהודית. בגיל 17 חיבר את חיבורו הראשון, "שפה ברורה", ובגיל 18, לאחר פטירת רבו (בשנת 1622), מונה ליורשו כמנהיג קהילת נווה שלום.

הרב מנשה בן ישראל לא הסתפק בידיעותיו התורניות, וקנה לו ידיעות רבות בחכמות חיצוניות ובמדעים. הוא אף מצא להם שימוש בחיבוריו, וכך כתב בהקדמתו לספרו "נשמת חיים":

"ואל ירע בעיניך הביאי בקצת דברינו אלו עדות סופרים אשר לא מבני עמנו, יען מן האנשים הטובים הוא לקבל את האמת ממי שאמרו ומהחכמים לאכול התוך ולזרוק הקליפה (...), ואני תפילות לאל לא עשיתי מהחכמות החיצוניות קבע".

Tell Your Friends About 'נשמת חיים - ר' מנשה בן ישראל'

נשמת חיים - ר' מנשה בן ישראל
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר נשמת חיים - ר' מנשה בן ישראל תמונה שניה- הספר נשמת חיים - ר' מנשה בן ישראל

נשמת חיים - ר' מנשה בן ישראל

Add To Cart Price: 65 ₪

Customers who purchased the book "נשמת חיים - ר' מנשה בן ישראל", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout