Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

משלי המגיד מדובנא השלם ג"כ

משלי המגיד  מדובנא השלם, מנוקד 3 כרכים.

 

אודות מחבר משלי יעקב

ר' יעקב קרנץ המגיד מדוּבנא היה דרשן יהודי נודע בן המאה ה-18 למניינםאף שבתקופתו היו מגידים רבים, היה הוא המפורסם שבהם. הוא חי בתקופתו של הגאון מווילנה (הגר"א), שביקש ממנו שישמיע דרשותיו גם באוזניו. בתחילה סירב, אך משהתעקש הגאון, אמר לו המגיד כי חסרון יש בצדיקותו שהיא בהסתגרות בד' אמותיו וחסרה בה הגדולה שבצדיקות הנותרת על אף התחככות בחיי היומיום. שלא כמו מגידים אחרים, מעולם לא אהב תיאורי גיהנום ומוסר המובא בדרך של הפחדה. הוא לא אהב לפלפל ולהאריך יותר מדי, ודבריו היו פשוטים וקולעים, והיה שנון ביותר. 

בימי חייו לא הוציא ספרים, למרות שהכין רשימות לקראת הוצאת ספר מסודר על "מידות טובות", שעל פיהן יש לנהוג. רשימות אלו, יחד עם אסופת מכתבים וכמה מחברות עם טיוטות וקטעי מאמרים, נמצאו על ידי אברהם דב בער פלאם בגניזה במזריטש כ40 שנה לאחר שנכתבו. אברהם דב פלאם הפך את הוצאת כל דברי המגיד למפעל חייו. ראשון הספרים - "קול יעקב" - משלים על התורה, יצא לאור ברשות ובברכת יצחק קרנץ, בנו של המגיד מדובנא. בעקבות זאת ערך והוציא עוד מספר ספרים, ביניהם הגדה של פסח עם משלי יעקב, מידות המגיד מדובנא ועוד, מתוך אותם מחברות אשר מצא. כמו כן שקד על העלאת הביוגרפיה של המגיד מדובנא בהקדמות לספריו. בשנת 1886 ארבע שנים לאחר המהדורה הראשונה של ההגדה של פסח עם משלי יעקב, נערכו והודפסו מספר ספרים ובהם "משלי יעקב", ללא רשותו של פלאם. פלאם פרסם מכתב מחאה פומבי, שצורף להגדה של פסח באותה שנה. בעקבות המכתב, הושג הסכם, ומאז שמו אוזכר בכל ההוצאות הבאות, לכתבים המביאים את דברי המגיד.

Tell Your Friends About 'משלי המגיד מדובנא השלם ג"כ'

משלי המגיד מדובנא השלם ג"כ
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר משלי המגיד מדובנא השלם ג"כ תמונה שניה- הספר משלי המגיד מדובנא השלם ג"כ

משלי המגיד מדובנא השלם ג"כ

Add To Cart Price: 97 ₪

Customers who purchased the book "משלי המגיד מדובנא השלם ג"כ", were also interested in the following:

לא בשם האל

לא בשם האל

Add To Cart Price: 62 ₪
דע את ביתך

דע את ביתך

Add To Cart Price: 55 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout