Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

דעת תבונות - פירוש אור הדעת

   Publisher: פלדהיים

הספר דעת תבונות עם פירוש אור הדעת, בהוצאת פלדהיים. ספר 'דעת תבונות' של הגאון המקובל רבנו הרמח"ל עם פירוש אור הדעת מאת הרב בנימין אפרת, מנוקד, בתוספת תיקונים והגהות.

אודות הספר דעת תבונות

דעת תבונות הינו מספרי היסוד של רבי משה חיים לוצאטו הרמח"ל, עוסק בחכמת הקבלה, המכונה גם "חכמת האמת". אלא שבשונה מספריו האחרים, בדעת תבונות כמעט ולא ניתן לזהות כי מוסברים בו יסודות החכמה. הספר כתוב בלשון של "פשט", דהיינו, הוא מדבר אמנם על דברים מופשטים כמו הנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, אך בצורה פשוטה, נגלית, וללא מושגים וביטויים קבליים. אך כאמור, בספר דעת תבונות מוצפנות יסודות חכמת הקבלה כמעט כולן, באופן שמפליא איך נכתב ספר שלם, מפורט, באופן בו לא מתגלה פנימיותו. פנימיות זו, פורש הרמח"ל בחיבור נפרד, הנקרא "כללים ראשונים". שם מפרש הרמח"ל כל פיסקה שכתב בדעת תבונות, אך במובנה הקבלי העמוק. לצד האמור לעיל, ספר דעת תבונות הוא מבחינה מסוימת עולה בחשיבותו על הכללים ראשונים, ואפילו שאר חיבורי הרמח"ל. לשם הבנת העניין, יש לדעת שספרות הקבלה מתחלקת לשני חלקים עיקריים. משל, ונמשל. חלק ה"משל" הוא תיאוריים סימבוליים, גרפיים, שמפרטים את ענייני החכמה. חלק ה"נמשל" הוא ההסבר לנאמר באופן סימבולי, באופן שלכל מושג במשל יש את הנמשל, שמבאר עניינו בהנהגה.

ובחזרה לאמור, ספר דעת תבונות אמנם כתוב בצורה פשטית, אך צורה זו מאפשרת גם לכתוב את חלק ה"נמשל" החשוב יותר. בסיכום קצר ניתן לומר שאפשר לראות בו ספר אפשרי ללימוד, ועמוק כאחד.

 

Tell Your Friends About 'דעת תבונות - פירוש אור הדעת'

דעת תבונות - פירוש אור הדעת
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר דעת תבונות - פירוש אור הדעת תמונה שניה- הספר דעת תבונות - פירוש אור הדעת

דעת תבונות - פירוש אור הדעת

Add To Cart Price: 67 ₪

Customers who purchased the book "דעת תבונות - פירוש אור הדעת", were also interested in the following:

Back To Stock
מסילת ישרים גדול

מסילת ישרים גדול

Add To Cart Price: 69 ₪
מסילת ישרים מיר

מסילת ישרים מיר

Add To Cart Price: 28 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout