Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

מורה הנבוכים

מורה הנבוכים

הרמב"ם, רבי משה בן מימון

מהדורה חדשה ומונגשת של ספרו ההגותי של הרמב"ם

תרגום בהיר, ביאור קצר ועניני, הרחבות וענינים

ספר "מורה הנבוכים” של הרמב”ם הוא ספר יסוד וסוד בהגות היהודית. הוא יצירת מופת עמוקה המקיפה את שורשי ההגות היהודית והכללית, ומובילה את הלומד, תוך כדי שיח כן עם תפיסות פילוסופיות כלליות, להכרת סתרי התורה יחד עם הדרכה לתיקון הנפש ולהבנה מעמיקה ומאחדת של התורה והפילוסופיה. ספר זה הוא מן היצירות המשפיעות ביותר בהגות היהודית, והשפיע גם על התפתחות ההגות המערבית.


המהדורה שלפניך, מבית היוצר של "מפעל משנה תורה”, נעשתה על ידי צוות מומחים במשנת הרמב”ם, שהוציא לאור גם מהדורת מופת מבוארת של ספרו ההלכתי של הרמב”ם, "משנה תורה”. בפעם הראשונה מיום שכתב הרמב”ם את החיבור, יוצאת לאור מהדורה שלו המשלבת הן תרגום חדש מדויק וברור לקורא בן ימינו הן ביאור קצר השווה לכל נפש במטרה לחשוף את רעיונות היסוד והסוד שבו ולהנגישם לציבור בלשון עדכנית ובנאמנות לשיטת הרמב”ם. אף מי שמכיר את הספר יוכל לדלות ממנו פנינים ופתרונות למבוכותיו.


הביאור והמהדורה נעשו מתוך אמונה ומחשבה כי גם הקורא ה”נבוך” בן ימינו, האוחז במדע ובפילוסופיה ואינו מרפה מן התורה, יכול להתברך בהשראה מן הגישות העקרוניות שבספר, וכדרכו של הרמב”ם ניתנים בידו ראשי פרקים המסייעים לקורא להפיק מוסר דתי וידע תורני ופילוסופי גם בעידן השונה במהותו מזה שנכתב בו הספר.

Tell Your Friends About 'מורה הנבוכים'

מורה הנבוכים
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר מורה הנבוכים

מורה הנבוכים

Add To Cart Price: 89 ₪

Customers who purchased the book "מורה הנבוכים", were also interested in the following:

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout