Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

ישראל תורה ציון

   Publisher: מוסד הרב קוק

הספר תורה ישראל ציון מאת הרב מימון מלמד את על השתלשלות הרעיון הדתי-לאומי על שלושת יסודותיו - תורה, עם וארץ - לאורך כל דברי ימיה של האומה הישראלית. אליבא דהרב מימון לא נולדה הציונות הדתית עם הווסדה של תנועת המזרחי, נושראת הרעיון, לא עם ראשוני חובבי-ציון כהרב מוהליבר וחבריו, לא עם מבשרי חיבת-ציון הרבנים קאלישר וגוטמאכר ואף לא עם הרמב"ן, הציוני הדתי הראשון לדעת מרחיקי הראות. זו נולדה עם לדת האומה וראשית היותה. לא היתה כאן מהפכה הנקנית בסתירת עולם ישן, אלא המשך מאמצי דורות בהגות ובמעשה - יין ישן בקנקן חדש. הרב מימון, בצאתו מנקודת השקפה מקורית זו עמל לבסס ולחזק את הנחתו פרק אחרי פרק בדפי ספר זה, שבמהדורתו החדשה הוסב שמו מהשם הקודם "הציונות הדתית והתפתחותה", "ישראל. תורה. ציון"

Tell Your Friends About 'ישראל תורה ציון'

ישראל תורה ציון
Click on image to enlarge
תמונה שניה- הספר ישראל תורה ציון תמונה שניה- הספר ישראל תורה ציון

ישראל תורה ציון

Add To Cart Price: 59 ₪

Customers who purchased the book "ישראל תורה ציון", were also interested in the following:

אהבת חסד - מנוקד

אהבת חסד - מנוקד

Add To Cart Price: 35 ₪
New
Back To Stock
על התשובה

על התשובה

Add To Cart Price: 89 ₪
צמאה נפשי

צמאה נפשי

Add To Cart Price: 59 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout