Call Us at 03-5531443
Your Cart (Empty)

טללי חיים תפילה

הספר טללי חיים תפילה והשכמת הבוקר - עוד תכשיט לסדרת הרב החלבן, ועכשיו נזכה להכנס לעומק סוגיית התפילה, והשכמת הבוקר.

"...עד כמה נשגבה מעלת התפילה, וכמה חיי כל יצור בה תלויים, כי ממנה מתפרנסים וממנה מקבלים מימי השפע, הנמשכים מנהר היוצא מעדן, לעדן את הנבראים כולם ולהעלותם דרגה אחר דרגה, עד שובם למרומי מרומים. עד שובם למרומי מרומים. אשרי המשיב אל לבבו את מאווי הנבראים כולם, ומשים עצמו לפה אליהם, להתפלל לפני ה' יתברך, ולהמשיך ברכה וחיים בכל יציר נברא" - מתוך הספר.

טללי חיים על עבודת התפילה בהישג מיידי במדף היהודי!

Tell Your Friends About 'טללי חיים תפילה'

Customers who purchased the book "טללי חיים תפילה", were also interested in the following:

תפילת ישרים

תפילת ישרים

Add To Cart Price: 64 ₪
עולת ראיה 2 כרכים

עולת ראיה 2 כרכים

Add To Cart Price: 119 ₪

TheBook טל אורות Added To Your Cart

Checkout